Η Altius Insurance έχοντας ως γνώμονα εσάς και τις ανάγκες σας από τη στιγμή που θα σταματήσετε να εργάζεστε, δημιούργησε το "Altius Επιλογές Πρόνοιας” το οποίο αποτελεί το ιδανικό εργαλείο εξασφάλισης μιας άνετης ζωής κατά την αφυπηρέτησή σας. Είναι εξαιρετικά ευέλικτο, έτσι ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στις προσωπικές σας ανάγκες.

Σίγουρο Μέλλον

Η αύξηση του Μέσου Όρου Ζωής του Πληθυσμού και η Υπογεννητικότητα, καθώς και η καθυστέρηση των νέων ατόμων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ασκούν πιέσεις στα υπάρχοντα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης σε βαθμό που αυτά να αδυνατούν να προσφέρουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Συνεπώς, κάθε ένας από μας θα πρέπει να προγραμματίσει τη δημιουργία του δικού του συμπληρωματικού κεφαλαίου, για να μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει το βιοτικό επίπεδο στο οποίο έχει συνηθίσει και μετά την αφυπηρέτησή του, τόσο ο ίδιος όσο και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο άνθρωπος αναμένεται να έχει αυξανόμενης διάρκειας συντάξιμη ζωή, λόγω του μεγαλύτερου μέσου όρου ζωής, η ποιότητα της συντάξιμης ζωής του θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της σύνταξης, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του συνταξιοδοτικού του σχεδίου.

Περιγραφή του Σχεδίου

Σκοπός του σχεδίου είναι η συσσώρευση ικανοποιητικού κεφαλαίου, με συστηματικές καταβολές, ώστε κατά την επιθυμητή ηλικία αφυπηρέτησης / συνταξιοδότησης, να μπορείτε να χτίσετε τη δική σας ατομική συμπληρωματική σύνταξη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του σχεδίου είναι η εξαιρετική του ευελιξία, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης του σχεδίου, με την προσαρμογή του στις συνθήκες που πιο πολύ σας ταιριάζουν.

Συγκεκριμένα το ασφαλιστικό επενδυτικό σχέδιο "Altius Επιλογές Προνοίας” είναι συνδεδεμένο με Εσωτερικά Μεταβλητά Επενδυτικά Ταμεία που η Εταιρία διαχειρίζεται για λογαριασμό σας. Προσφέρεται κάλυψη για θάνατο από ατύχημα με απλή διαδικασία αποδοχής κινδύνου. Το σχέδιο εμπίπτει στις ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής και είναι συνδεδεμένο με περιουσιακά στοιχεία δηλαδή είναι τύπου unit-linked.

Επενδυτικά Χαρακτηριστικά (Προφίλ) των Επενδυτικών Ταμείων

Altius Επιλογές – Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος (Global Fixed Income): Το Ταμείο επενδύει αποκλειστικά σε εκδόσεις ομολόγων σταθερού και κυμαινόμενου εισοδήματος, καθώς και σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. Οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα χαρακτηρίζονται από παγκόσμιες τοποθετήσεις σε κυβερνητικές και εταιρικές εκδόσεις υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης σωρευτικά και από επαρκή διασπορά σε γεωγραφική τοποθεσία, εκδότη και τομέα. Στόχος του Ταμείου είναι η διασύνδεση των αποδόσεων του με αυτές της παγκόσμιας ομολογιακής αγοράς. Επενδυτικός κίνδυνος: Χαμηλός
Altius Επιλογές – Παγκόσμιο Μετοχικό (Global Equity): Το Ταμείο επενδύει σε μετοχές καθώς και σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. Οι επενδύσεις του Ταμείου έχουν ως στόχο την έκθεση στην παγκόσμια μετοχική αγορά και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται από ψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Το Ταμείο στοχεύει στη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου μέσω της επαρκούς διασποράς των επενδύσεων ανά τίτλο, τομέα και γεωγραφική τοποθεσία.

Στόχος του Ταμείου είναι η διασύνδεση των αποδόσεων του με αυτές της παγκόσμιας μετοχικής αγοράς. Επενδυτικός κίνδυνος: Υψηλός

Altius Επιλογές – Μετρητών (Cash): Στόχος του Ταμείου είναι η προστασία του κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε καταθέσεις και βραχυπρόθεσμους τίτλους και η επίτευξη αποδόσεων παρόμοιων με τα επίπεδα των εκάστοτε επιτοκίων στην Ευρωζώνη. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια δημοσίου και βραχυπρόθεσμες εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις, σε Ευρώ. Επενδυτικός κίνδυνος: Χαμηλός

 Altius Επιλογές – Παγκόσμιο Ισόρροπο (Global Balanced): Στόχος του Ταμείου είναι να πετύχει μακροπρόθεσμες αποδόσεις πέραν του πληθωρισμού για να διατηρήσει την αγοραστική ισχύ του επενδυόμενου κεφαλαίου. Το Ταμείο στοχεύει σε μια ισοζυγισμένη κατανομή σε αναπτυξιακές και εισοδηματικές επενδύσεις (κυρίως μετοχικές και ομολογιακές). Το Ταμείο είναι κατάλληλο για επενδυτές με μέσο- μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Επενδυτικός κίνδυνος: Μέσος

photo capital_pronoias

Το ΜΕΓΕΘΟΣ της ΣΥΝΤΑΞΗΣ που παρέχει το σχέδιο καθορίζεται από τρεις (3) παράγοντες:

1.Το Ύψος του Συσσωρευμένου Κεφαλαίου, κατά την ημερομηνία έναρξης της σύνταξης.
2.Τη Διάρκεια της Σύνταξης, π.χ. 120 μήνες, 240 μήνες, 480 μήνες κλπ. 
3.Την Απόδοση του δεσμευμένου Κεφαλαίου που παράγει τη μηνιαία σύνταξη, μετά την έναρξη καταβολής της.

Μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας Πρόγραμμα Ιδιωτικής Σύνταξης με δικαιώματα εναλλαξιμότητας όπως:

1.Να ορίσετε το έτος που επιθυμείτε να ξεκινήσει η σύνταξή σας και να το αλλάξετε.
2.Να προσδιορίσετε τη διάρκεια της συνταξιοδότησης σας και να την τροποποιείτε.
3.Να καθορίσετε το ύψος της μηνιαίας σύνταξής σας και να την διαφοροποιείτε.
4.Να επιλέξετε το επενδυτικό σας προφίλ, να το διαφοροποιήσετε τόσο κατά τη διάρκεια της αποταμίευσης όσο και μετά την έναρξη της καταβολής των ωφελημάτων.
5.Να ενσωματώσετε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στις συστηματικές σας καταβολές αλλά και στη σύνταξη σας, ώστε να προστατεύσετε την αγοραστική δύναμη της ιδιωτικής σας σύνταξης από τον πληθωρισμό. 
6.Να συμπληρώσετε τις καλύψεις με:

•Aσφάλιση ζωής
•Μόνιμη ολική ανικανότητα 
•Aσφάλιση σοβαρών ασθενειών 
•Απαλλαγή πληρωμή ασφαλίστρου σε περίπτωση που αδυνατείτε να καταβάλλετε το ασφάλιστρο, κλπ

7.Να διαφοροποιήσετε την βασική ασφαλιστική κάλυψη για θάνατο από ατύχημα.

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε: 1. Να εισπράξετε όλο το κεφάλαιο εφ’ άπαξ ή μέρος του, αφήνοντας το υπόλοιπο κεφάλαιο να παράγει ανάλογο εισόδημα σύνταξης. 2. Να διακόψετε τη συνταξιοδότηση σας, και να λάβετε σε μετρητά το υπόλοιπο κεφάλαιο. 3. Να διαφοροποιήσετε τη διάρκεια συνταξιοδότησης σας, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη σύνταξη για μικρότερη διάρκεια ή μικρότερη σύνταξη για μεγαλύτερη διάρκεια. 4. Να μπορείτε να μεταφέρετε το κεφάλαιο σας σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο.

Οι νόμιμοι κληρονόμοι θα μπορούν, σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα κατά τη διάρκεια της καταβολής των ωφελημάτων: 1. Να εισπράξουν σε μετρητά οποιοδήποτε υπόλοιπο δεν έχει ήδη καταβληθεί (το υπόλοιπο του κεφαλαίου που παραμένει). 2. Να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη μηνιαία σύνταξη που παρείχε για το υπόλοιπο της συντάξιμης περιόδου που έχετε προγραμματίσει. 3. Να διακόψουν, όποτε επιθυμούν, και να εισπράξουν σε μετρητά το υπόλοιπο κεφάλαιο που δεν έχει ακόμη καταβληθεί. Συνεχίζουν δηλαδή, να απολαμβάνουν πλήρως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που προέβλεπε αρχικά το σχέδιο.

Ιδανικό για Ομαδικό Σχέδιο Σύνταξης

Το σχέδιο "Altius Επιλογές Πρόνοιας” γίνεται ιδανικό για εταιρίες / εργοδότες που θέλουν να προσφέρουν σχέδια σύνταξης στους εργοδοτούμενους τους, με συνεισφορές των ιδίων και των εργαζομένων τους. Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη, το ομαδικό σχέδιο σύνταξης γίνεται είτε ατομικό είτε μεταφέρεται στο νέο εργοδότη για συνέχιση των εισφορών. Είναι επίσης εξαιρετικά ελκυστικό για ελεύθερους επαγγελματίες με σαφή σημείο υπεροχής έναντι της δημιουργίας "Ταμείου Προνοίας”. 

Το "Altius Επιλογές Πρόνοιας” διατηρεί ειδικό Λογαριασμό στον οποίο μπορούν να γίνουν επιπρόσθετες καταβολές. Σ’ αυτό το λογαριασμό δύναται να συνεισφέρει είτε ο ιδιοκτήτης του συμβολαίου, είτε ο εργοδότης, έκτακτα ποσά επιπρόσθετα από τις συστηματικές καταβολές.

 Eπιπρόσθετα Πλεονεκτήματα του Σχεδίου 

Φορολογική απαλλαγή των συνεισφορών Οι συνεισφορές στο σχέδιο, τακτικές και έκτακτες, ανάλογα με την φορολογική σας κατάσταση, ενδεχομένως να εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σας, για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Κατά συνέπεια το κράτος συνεισφέρει μέχρι και 35% στην ιδιωτική σας σύνταξη.

Φορολογική απαλλαγή των ωφελημάτων Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η καταβολή των ωφελημάτων απαλλάσσεται πλήρως από το φόρο εισοδήματος.

Συνοπτικά:

Το "Altius Επιλογές Πρόνοιας” αποτελεί το πλέον σύγχρονο σχέδιο σύνταξης νέας γενιάς που προσφέρεται στην Κυπριακή αγορά. Στηρίζεται στην ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, στον σχεδιασμό και στην ενσωμάτωση των δικών του επιλογών στον προγραμματισμό, με αποτέλεσμα την εξατομίκευση του για να ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές του προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες.

Η Εταιρία και οι συνεργάτες της σε όλη την Κύπρο, βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν, αναλύσουν και προετοιμάσουν, με τη βοήθεια των προηγμένων και εξειδικευμένων ηλεκτρονικών προγραμμάτων της, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ "ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ”.

Πως μπορώ να το αποκτήσω;

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα πλεονεκτήματα των καλύψεων του "Altius Επιλογές Πρόνοιας” από τα γραφεία της Altius Insurance όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.altiusinsurance.eu . 

Απευθύνεται: Σε άτομα ηλικίας μέχρι 65 ετών κατά την έναρξη του σχεδίου.
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο: Ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο από €50 συμπερ. του πάγιου τέλους

H Altius Insurance με εμπνευσμένο όραμα και ισχυρές αξίες στοχεύει στην κάλυψη κάθε ξεχωριστής ασφαλιστικής ανάγκης, μέσω σύγχρονων, ολοκληρωμένων και ευέλικτων προγραμμάτων, στους τομείς των Aσφαλίσεων Zωής και Γενικών Aσφαλίσεων.

ALTIUS INSURANCE LTD
Γωνία Λεωφόρου Κέννεντυ και Οδού Στασίνου Τ.Θ. 26516, 1640             
Λευκωσία Τηλ.: 22379999, Φαξ: 22379097
E-mail: mailto:customer_service@altiusinsurance.com.cy" target="_blank">customer_service@altiusinsurance.com.cy

Δείτε επίσης το σχέδιο σύνταξης που δημιούργησε η Altius Insurance:

"Altius Επιλογές Σύνταξης"