Ένα σύγχρονο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο για την κάθε επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό της με στόχο την ασφαλή και αξιοπρεπή συνταξιοδότηση.

Το Ancoria Pension Plan αποτελεί την εναλλακτική επιλογή στα παραδοσιακά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια (Ταμεία Προνοίας). Χωρίς κανένα κόστος σύστασης, με απλές διαδικασίες διαχείρισης και με σημαντικά φορολογικά οφέλη, αποτελεί ιδανική λύση για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, με όρους που προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της. Εκσυγχρονίζει την εταιρεία, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει στους εργαζομένους της ένα σημαντικό ωφέλημα για αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο μετά την αφυπηρέτηση.

Βασικά χαρακτηριστικά του Ancoria Pension Plan: 

• Ο εργοδότης και τα μέλη καταβάλλουν εισφορές σε προαιρετική βάση, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου, οι οποίες τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης,
•  Το κάθε μέλος επιλέγει την επενδυτική πολιτική που του ταιριάζει, μέσα από ένα ευρύ φάσμα καταθετικών/επενδυτικών Ταμείων,
• Τα μέλη έχουν συνεχή πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό και τη δυνατότητα να τροποποιούν την επενδυτική τους πολιτική ανά πάσα στιγμή μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, Ancoria OnLine,
•  Η αξία των Συνταξιοδοτικών Ταμείων δημοσιεύεται στην εταιρική ιστοσελίδα εβδομαδιαίως, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά και οι υποκείμενες επενδύσεις.

Συνταξιοδοτικά ταμεία Ancoria Pension Plan:

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία του Ancoria Pension Plan είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και αποτιμούνται εβδομαδιαία. Οι τιμές των μονάδων επένδυσης καθώς και οι επενδύσεις του κάθε Συνταξιοδοτικού Ταμείου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ancoria Insurance.  

Ancoria Συντηρητικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο

Στοχεύει στη διατήρηση και μερική αύξηση κεφαλαίου μακροπρόθεσμα, αναλαμβάνοντας χαμηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου και παρέχοντας ευρεία διασπορά στις κύριες επενδυτικές κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές.

Ancoria Ισορροπημένο Συνταξιοδοτικό Ταμείο 

Στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου αναλαμβάνοντας μέτριου βαθμού επενδυτικό κίνδυνο μέσω ισορροπημένης κατανομής επενδυτικών κατηγοριών και ευρείας γεωγραφικής διασποράς.

Ancoria Αναπτυξιακό Συνταξιοδοτικό Ταμείο  

Στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου αναλαμβάνοντας ένα υψηλότερο βαθμό επενδυτικού κινδύνου και είναι ευρέως διαφοροποιημένο σε κύριες κατηγορίες επενδύσεων και γεωγραφικές περιοχές.    

Ancoria Συνταξιοδοτικό Ταμείο Μετρητών Εσωτερικού

Στοχεύει στην προστασία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο.

Ancoria Συνταξιοδοτικό Ταμείο Μετρητών

Στοχεύει στην προστασία κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις σε κορυφαία ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αποδόσεις των Ταμείων YTD

Ένα χρόνο μετά την έναρξη του σχεδίου, έχοντας ήδη εντάξει στο ενεργητικό του δεκάδες επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, το Ancoria Pension Plan καταγράφει πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις, παρά την έντονη μεταβλητότητα που υπήρχε στις διεθνείς χρηματαγορές: 

 

*Καθαρές αποδόσεις μέχρι 02/12/2016
 *Καθαρές αποδόσεις μέχρι 02/12/2016


Νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

Το Ancoria Pension Plan διέπεται από το ισχυρό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο του Κλάδου VII της ασφαλιστικής νομοθεσίας υπό την εποπτεία της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Η Ancoria Insurance:

Εγγεγραμμένη στην Κύπρο από το 1987 και έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη πορεία σχεδόν 30 ετών στο εξωτερικό, εξυπηρετώντας τις ανάγκες ενός διεθνούς πελατολογίου, η Ancoria Insurance Public Ltd δραστηριοποιείται πλέον ενεργά και στην κυπριακή αγορά.  

Λειτουργώντας μέσα σε ένα πλαίσιο απλότητας, ειλικρίνειας και διαφάνειας, η Ancoria Insurance ειδικεύεται στην παροχή ευέλικτων αποταμιευτικών, επενδυτικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων που βοηθούν στον οικονομικό προγραμματισμό ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι το ίδρυμα υποτροφιών Sievert Larsson Scholarship Foundation. Μέσω του ιδρύματος, η εταιρεία διανέμει τα κέρδη της για να παρέχει οικονομική στήριξη σε αριστούχους μαθητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτατο επίπεδο στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Η Ancoria Insurance αποτελεί έναν από τους κύριους μετόχους της νεοσύστατης Ancoria Bank. 

ανψροισΣτοιχεία Επικοινωνίας 
Ancoria Insurance Public Ltd
Λαοδικίας 36, 2028 Στρόβολος | Τ.Θ. 23415, 1683 Λευκωσία, Κύπρος
T +357 22 551300  Φ +357 22 318925
                                           www.en.ancoria.com