Η Altius Insurance έχοντας ως γνώμονα εσάς και τις ανάγκες σας από τη στιγμή που θα σταματήσετε να εργάζεστε, δημιουργεί με το Altius Επιλογές Σύνταξης τις προϋποθέσεις για μια άνετη ζωή και μετά την αφυπηρέτησή σας.

Εξαιρετικά ευέλικτο, έτσι ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στις προσωπικές σας ανάγκες, το Altius Επιλογές Σύνταξης αποτελεί το ιδανικό εργαλείο εξασφάλισης μιας άνετης ζωής όταν θα σταματήσετε να έχετε εισοδήματα από την εργασία σας. 

Σίγουρο Μέλλον

Η αύξηση του Μέσου Όρου Ζωής του Πληθυσμού και η Υπογεννητικότητα, καθώς και η καθυστέρηση των νέων ατόμων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ασκούν πιέσεις στα υπάρχοντα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης σε βαθμό που αυτά να αδυνατούν να προσφέρουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Συνεπώς, κάθε ένας από μας θα πρέπει να προγραμματίσει τη δημιουργία του δικού του, συμπληρωματικού κεφαλαίου για να μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει το βιοτικό επίπεδο στο οποίο έχει συνηθίσει και μετά την αφυπηρέτησή του τόσο ο ίδιος, όσο και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Επειδή ο άνθρωπος αναμένεται να έχει μεγαλύτερης διάρκειας συντάξιμη ζωή, δηλαδή μέσος όρος ζωής πέραν των 85, η ποιότητα της συντάξιμης ζωής του θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της σύνταξης, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του συνταξιοδοτικού του σχεδίου.

Περιγραφή του Σχεδίου

Σκοπός του σχεδίου είναι η συσσώρευση ικανοποιητικού κεφαλαίου, με συστηματικές καταβολές, ώστε κατά την επιθυμητή ηλικία αφυπηρέτησης / συνταξιοδότησης, να μπορείτε να χτίσετε τη δική σας ατομική αυτοχρηματοδοτούμενη συμπληρωματική σύνταξη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του σχεδίου είναι η εξαιρετική ευελιξία του, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης του σχεδίου, με την προσαρμογή του στις συνθήκες που πιο πολύ σας ταιριάζουν.

Το ΜΕΓΕΘΟΣ της ΣΥΝΤΑΞΗΣ που παρέχει το σχέδιο καθορίζεται από τρείς παράγοντες:

1. Το Ύψος του Συσσωρευμένου Κεφαλαίου, κατά την ημερομηνία έναρξης της σύνταξης.

2. Τη Διάρκεια της Σύνταξης, π.χ. 120 μήνες, 240 μήνες, 480 μήνες κλπ.

3. Την Απόδοση του δεσμευμένου Κεφαλαίου που παράγει τη μηνιαία σύνταξη, μετά την έναρξη καταβολής της.

Σχεδιάστε το Ολόδικο σας Πρόγραμμα Ιδιωτικής Σύνταξης με δικαιώματα εναλλαξιμότητας

Το Σχέδιο "Altius Επιλογές Σύνταξης” σας δίνει δικαιώματα εναλλαξιμότητας όπως:

1. Να ορίσετε το έτος που επιθυμείτε να ξεκινήσει η σύνταξή σας και να το αλλάξετε.

2. Να προσδιορίσετε τη διάρκεια της συνταξιοδότησης σας και να την τροποποιείτε.

3. Να καθορίσετε το ύψος της μηνιαίας σύνταξής σας και να την διαφοροποιείτε.

4. Να επιλέξετε το επενδυτικό σας προφίλ.

5. Να διαφοροποιήσετε το επενδυτικό σας προφίλ, τόσο κατά τη διάρκεια της αποταμίευσης όσο και μετά την έναρξη της καταβολής των ωφελημάτων.

6. Να ενσωματώσετε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στις συστηματικές σας καταβολές αλλά και στη σύνταξη σας, ώστε να προστατεύσετε την αγοραστική δύναμη της ιδιωτικής σας σύνταξης από τον πληθωρισμό.

7. Να συμπληρώσετε τις καλύψεις με:

• Aσφάλιση ζωής            

• Μόνιμη ολική ανικανότητα

• Aσφάλιση σοβαρών ασθενειών

•Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου σε περίπτωση που αδυνατείτε να καταβάλλετε το ασφάλιστρο, κλπ

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε:

1. Να εισπράξετε όλο το κεφάλαιο εφ’ άπαξ ή μέρος του, αφήνοντας το υπόλοιπο κεφάλαιο να παράγει ανάλογο εισόδημα σύνταξης.

2. Να διακόψετε τη συνταξιοδότηση σας, και να λάβετε σε μετρητά το υπόλοιπο κεφάλαιο.

3. Να διαφοροποιήσετε τη διάρκεια συνταξιοδότησης σας, για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη σύνταξη για μικρότερη διάρκεια ή μικρότερη σύνταξη για μεγαλύτερη διάρκεια.

4. Να μπορείτε να μεταφέρετε το κεφάλαιο σας σε όποιο άλλο συνταξιοδοτικό σχέδιο της αγοράς που μπορεί να προτιμήσετε.

Οι νόμιμοι κληρονόμοι θα μπορούν, σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια της καταβολής των ωφελημάτων:

1. Να εισπράξουν σε μετρητά οποιοδήποτε υπόλοιπο δεν έχει ήδη καταβληθεί (το υπόλοιπο του κεφαλαίου που παραμένει).

2. Να συνεχίσουν να λαμβάνουν την μηνιαία σύνταξη που παρείχετο για το υπόλοιπο της συντάξιμης περιόδου που έχετε προγραμματίσει.

3. Να διακόψουν, όποτε επιθυμούν, και να εισπράξουν σε μετρητά το υπόλοιπο κεφάλαιο που δεν έχει ακόμη καταβληθεί. Συνεχίζουν δηλαδή, να απολαμβάνουν πλήρως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που προέβλεπε αρχικά το σχέδιο.

Ιδανικό για Ομαδικό Σχέδιο Σύνταξης

Το σχέδιο "Altius Επιλογές Σύνταξης” γίνεται ιδανικό για εταιρίες / εργοδότες που θέλουν να προσφέρουν σχέδια σύνταξης στους εργοδοτούμενους τους, με συνεισφορές των ιδίων και των εργαζομένων τους. Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη, το ομαδικό σχέδιο σύνταξης γίνεται είτε ατομικό είτε μεταφέρεται στο νέο εργοδότη για συνέχιση των εισφορών.

Είναι επίσης εξαιρετικά ελκυστικό για ελεύθερους επαγγελματίες με σαφή σημείο υπεροχής έναντι της δημιουργίας "Ταμείου Προνοίας”. Το "Altius Επιλογές Σύνταξης” διατηρεί ειδικό Λογαριασμό στον οποίο μπορούν να γίνουν επιπρόσθετες καταβολές. Σ’ αυτό τον λογαριασμό δύναται να συνεισφέρει είτε ο ιδιοκτήτης του συμβολαίου, είτε ο εργοδότης, έκτακτα ποσά επιπρόσθετα από τις συστηματικές καταβολές.

Eπιπρόσθετα Πλεονεκτήματα του Σχεδίου:

-    Φορολογική απαλλαγή των συνεισφορών:  Οι συνεισφορές στο σχέδιο, τακτικές και έκτακτες, ανάλογα με την φορολογική σας κατάσταση, ενδεχομένως να εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σας, για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Κατά συνέπεια το κράτος συνεισφέρει μέχρι και 30% στην ιδιωτική σας σύνταξη. 
-    Φορολογική απαλλαγή των ωφελημάτων: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η καταβολή των ωφελημάτων απαλλάσσεται πλήρως από το φόρο εισοδήματος.

Συνοπτικά

 Το "Altius Επιλογές Σύνταξης” αποτελεί το πλέον σύγχρονο σχέδιο σύνταξης νέας γενιάς που προσφέρεται στην Κυπριακή αγορά. Στηρίζεται στην ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, στον σχεδιασμό και την ενσωμάτωση των δικών του επιλογών στον προγραμματισμό, με αποτέλεσμα την εξατομίκευση του για να ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές του προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες. Η εταιρία και οι συνεργάτες της, σε όλη την Κύπρο, βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν, αναλύσουν και προετοιμάσουν, με τη βοήθεια των προηγμένων και εξειδικευμένων ηλεκτρονικών προγραμμάτων, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ "ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ”.

Πως μπορώ να το αποκτήσω; 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα πλεονεκτήματα των καλύψεων του "Altius Επιλογές Πρόνοιας” από τα γραφεία της Altius Insurance όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.altiusinsurance.eu . 

Απευθύνεται: Σε άτομα ηλικίας από 0 μέχρι 65 ετών
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο: Ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο €42,71

H Altius Insurance με εμπνευσμένο όραμα και ισχυρές αξίες στοχεύει στην κάλυψη κάθε ξεχωριστής ασφαλιστικής ανάγκης, μέσω σύγχρονων, ολοκληρωμένων και ευέλικτων προγραμμάτων, στους τομείς των Aσφαλίσεων Zωής και Γενικών Aσφαλίσεων.

ALTIUS INSURANCE LTD
Γωνία Λεωφόρου Κέννεντυ και Οδού Στασίνου Τ.Θ. 26516, 1640 Λευκωσία Τηλ.: 22379999, Φαξ: 22379097 E-mail: customer_service@altiusinsurance.com.cy