Προσφέρει την υποστήριξή του στις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να καινοτομήσουν, να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο εξωτερικό και να αναπτυχθούν διεθνώς.

Το EEN-Cy και οι λειτουργοί του, συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία και τη γνώση του τοπικού οικοσυστήματος, προσφέρουν, χωρίς χρέωση, μια σειρά εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν πληροφόρηση, ενημέρωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχειρηματική Συνεργασία

Το EEN-Cy προσφέρει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τα καταλληλότερα μέσα, για να βρουν τις καλύτερες ευκαιρίες συνεργασίας στο εξωτερικό σε μια σειρά θεμάτων όπως η εγγραφή μιας νέας εταιρείας, η χρηματοδότησή της, η νομοθεσία, η εξεύρεση πιθανών επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργατών καθώς και νέων τεχνολογιών.

Πρόσβαση σε εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης

Ενημέρωση και καθοδήγηση για την επιλογή της κατάλληλης από τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν δημόσια επιχορήγηση και ιδιωτική χρηματοδότηση, όπως επενδυτικά κεφάλαια, επιχειρηματικούς αγγέλους καθώς και δανειακά προϊόντα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υποστήριξη Έρευνας και Καινοτομίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που θέλουν να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους για εμπλοκή σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα και τους τρόπους συμμετοχής, καθώς και βοήθεια στην αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών.

Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αναζητήσουν καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις καθώς και τεχνογνωσία, με σκοπό να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και αντίστοιχα να προσφέρουν τις δικές τους τεχνολογίες και λύσεις στη διεθνή αγορά, μέσα από τη βάση δεδομένων που διατηρεί το Enterprise Europe Network.

Προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Εξειδικευμένες πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση για τους διαθέσιμους τρόπους και μοντέλα κατοχύρωσης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς και τυχόν διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους που μπορούν να εξασφαλίσουν κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Ανατροφοδότηση

Δυνατότητα ανατροφοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω μιας σειράς εργαλείων διαβούλευσης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιπτώσεις που έχουν η νομοθεσία και οι πρωτοβουλίες στην καθημερινή τους δραστηριότητα, καθώς και για την αναζήτηση πρακτικών τρόπων βελτίωσής τους.

Υποστήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Για τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης και διεθνοποίησης, το EEN-Cy προσφέρει πακέτα υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης και στρατηγικής της καινοτομίας, τα οποία αφορούν τόσο δικαιούχους του Προγράμματος της ΕΕ "SME Instrument" όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν υψηλές δυνατότητες καινοτομίας και ανάπτυξης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Enterprise Europe Network Κύπρου

To Enterprise Europe Network Κύπρου (EEN-Cy) είναι δίκτυο που παρέχει, χωρίς χρέωση, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης στις κυπριακές επιχειρήσεις. Το EEN-Cy έχει ως αποστολή του τη συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση των εγχώριων υφιστάμενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και στη διεύρυνση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές, μέσα από την επένδυση στην επιχειρηματικότητα, τη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Παρέχει υπηρεσίες για θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και πολιτικής, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικής συνεργασίας, πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και χρηματοδοτικά εργαλεία, συμμετοχής και υλοποίησης δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το EEN-Cy είναι η εθνική κοινοπραξία, μέλος του Enterprise Europe Network, που παρέχει υπηρεσίες σε όλη τη χώρα και αποτελείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ως συντονιστή και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως μέλη.

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), με διεθνή παρουσία σε πάνω από 60 χώρες σε τέσσερεις ηπείρους και με περισσότερους από 600 οργανισμούς-μέλη και 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κόσμο. Συστάθηκε το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται από τους οργανισμούς-μέλη και το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων COSME 2014-2020. Οι υπηρεσίες του ΕΕΝ παρέχονται σε κάθε χώρα-μέλος, από κοινοπραξίες έμπειρων οργανισμών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και αναπτυξιακοί οργανισμοί.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της συμμετοχής των Κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι η ομοσπονδία των τοπικών Επιμελητηρίων στις πέντε μεγάλες πόλεις της Κύπρου. Το Επιμελητήριο είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη επιχειρηματική οργάνωση της Κύπρου, η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών που καλύπτουν σειρά θεμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις και την εκπροσώπηση των συμφερόντων και των απόψεων των μελών του προς την κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα.

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, αποτελεσματικής υποστήριξης και έγκυρης ενημέρωσης προς τα μέλη του, ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων όσο και στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Scale-Up"

Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει νέες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Κύπρο να αντιμετωπίσουν βασικές προκλήσεις και εμπόδια και να τις υποστηρίξει να βελτιώσουν το επίπεδο ικανότητας και ετοιμότητάς τους για διείσδυση στη διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου εντοπίζονται νέες ΜμΕ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο, έχουν σημαντικές δυνατότητες για διεθνοποίηση και διαθέτουν τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά:

• υψηλές, αλλά ρεαλιστικές φιλοδοξίες ανάπτυξης, βασισμένες στην καινοτομία,

• επιθυμία να αξιοποιήσουν την Ενιαία και Διεθνή Αγορά, για να εμπορευματοποιήσουν ένα νέο καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία τους,

• λειτουργικό επιχειρησιακό σχέδιο, σταθερή κεντρική ομάδα, σταθερό εισόδημα και παρουσία στην κυπριακή αγορά, και

• ετοιμότητα και ικανότητα να λάβουν και να διαχειριστούν σωστά τη χρηματοδοτική υποστήριξη που απαιτείται για την επέκτασή τους (δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πηγή χρηματοδότησης).

Οι επιχειρήσεις επιλέγονται στη βάση των πιο πάνω χαρακτηριστικών, τυγχάνουν αξιολόγησης των άμεσων αναγκών τους και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, με σαφώς καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους, προσαρμοσμένους στις ειδικές ανάγκες των ΜμΕ που συμμετέχουν. Σε ένα πολύ μικρό αριθμό ΜμΕ, οι οποίες διαθέτουν τα πλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά, παραχωρούνται επιπρόσθετα υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς χρέωση.

Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Key Account Managers"

Στόχος του έργου είναι η παροχή ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών στήριξης της καινοτομίας προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Κύπρου. Οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς χρέωση προς τους δικαιούχους του Προγράμματος του "Ορίζοντα 2020", "SME Instrument", καθώς και προς άλλες ενδιαφερόμενες ΜμΕ της Κύπρου, οι οποίες έχουν το κίνητρο ή/και τις προοπτικές για ανάπτυξη και διεθνοποίηση μέσω καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξή τους κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την προσπάθεια για επιτυχή εισαγωγή τους στην τοπική και διεθνή αγορά.

Μεταξύ άλλων στις υπηρεσίες προσφέρονται:

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης για διαχείριση της καινοτομίας, με τη χρήση αξιόπιστων εργαλείων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και παροχή συμβουλών για ενίσχυση της καινοτομίας.

Σχεδιασμός και καθοδήγηση για την υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της επιχείρησης.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιδιώκεται η υποστήριξη των επιχειρήσεων να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητές τους και να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη καινοτομίας, συμβάλλοντας έτσι, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, στη βιώσιμη ανάπτυξη των εγχώριων ΜμΕ, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.