Στις 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2017.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.

5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

6. Υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο.