Καταχωρήθηκε την 04-08-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ' αριθμ. 86860 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" από την Newsphone, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τελευταία.

Σημειώνεται ότι καθόσον η ως άνω απορρόφηση αφορά κατά την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, δεν θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου του Ν. 3401/2005 (άρθρο 4) ούτε απαιτείται έκδοση πληροφοριακού σημειώματος κατά το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.