Στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της EUROMEDICA με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας και την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ρηγίλλης αριθμός 16Α, 1ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2016 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1-31/12/2016), σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 2190/1920.

Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α Ν.2190/1920 για την χρήση 2016 και προέγκριση για τη χρήση 2017.

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.