Η Leading Dynamics είναι ένας καινούργιος, ευέλικτος και δυναµικός εκπαιδευτικός και συµβουλευτικός οργανισµός.

Απευθύνεται σε πρωτοποριακούς και καινοτόµους οργανισµούς, οι οποίοι επιζητούν τη µάθηση και ενστερνίζονται τη δύναµη της γνώσης, επενδύοντας συνεχώς στην πρόοδο και στη βελτίωση. Στοχεύει πάντα στην υψηλότερη ποιότητα, εφαρµόζοντας τα κορυφαία πρότυπα παροχής υπηρεσιών.

Ο επαγγελµατισµός, το πάθος και η πελατοκεντρική προσέγγιση της οµάδας της Leading Dynamics διασφαλίζουν µια απαράµιλλη εµπειρία υπεροχής σε όλα τα στάδια και επίπεδα της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης µε τον κάθε οργανισµό. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

1

Πότε δηµιουργήθηκε η Leading Dynamics και µε τι ασχολείται;

Η εταιρεία µας ή καλύτερα το brand µας δηµιουργήθηκε µόλις πρόσφατα, συγκεκριµένα τους τελευταίους µερικούς µήνες, και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα παροχής υπηρεσιών, µε επίκεντρο τον τοµέα της εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην αναβάθµιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού και των στελεχών του κάθε οργανισµού. 

Ποιες ανάγκες των καταναλωτών οδήγησαν στη δηµιουργία της εταιρείας;

Στη σηµερινή εποχή η γνώση και η εξειδίκευση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, για να µπορεί ο κάθε οργανισµός να ανταποκρίνεται µε επάρκεια τόσο µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα στις ολοένα και περισσότερο αυξανόµενες απαιτήσεις και προσδοκίες. Ανάγκες προκύπτουν σε κάθε τοµέα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγµα στους τοµείς της ασφάλειας, ποιότητας, εξυπηρέτησης του πελάτη, καινοτοµίας, διαχείρισης της αλλαγής, παραγωγικότητας, κ.τ.λ. – σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον που µεταβάλλεται συνεχώς και χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισµό. Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό πεδίο δεν αρκεί απλώς να είµαστε καλοί, αλλά οι καλύτεροι – δεν µπορούµε να είµαστε αµαθείς, ηµιµαθείς ή ερασιτέχνες αλλά ολοκληρωµένοι, γνώστες και επαγγελµατίες!

10

Ποιες υπηρεσίες προσφέρετε και ποιο είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτηµα;

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες εντάσσονται κάτω από τρεις βασικούς πυλώνες που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

• Εκπαιδευτικές λύσεις µε τη µορφή διαδραστικών σεµιναρίων, στοχεύοντας στην κατάρτιση και στην καθοδήγηση για αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα – σε ένα φάσµα από θεµατικές ενότητες σύγχρονου χαρακτήρα, προσαρµοσµένες σε κάθε εταιρικό περιβάλλον
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής σηµασίας για τον οργανισµό, για βέλτιστη διαχείριση της αλλαγής, αναµόρφωση και ανάπτυξη – σε µια σειρά από διοικητικά θέµατα και επιχειρησιακά ζητήµατα
• Προετοιµασία και υποβοήθηση για νοµοθετική, κανονιστική και οργανωτική συµµόρφωση του οργανισµού – καθώς επίσης και για την ενίσχυση και διευκόλυνσή του σε ό,τι αφορά στον σχεδιασµό και υλοποίηση εξειδικευµένων έργων και εργασιών.

6

ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

H παροχή µάθησης και η µεταφορά γνώσης διεκπεραιώνονται µε δυναµικό, αµφίδροµο και ανατροφοδοτούµενο χαρακτήρα. Το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα ενισχύεται από την:

• Πλούσια γνώση που είµαστε έτοιµοι να µοιραστούµε
• Τεράστια εµπειρία που έχουµε αποκοµίσει από την…
• Πρακτική ενασχόλησή µας στο επιχειρηµατικό και επιχειρησιακό περιβάλλον τα προηγούµενα χρόνια, η οποία µας επιτρέπει να διαχειριζόµαστε και να καθοδηγούµε σήµερα

Andreas​Προερχόµαστε από την αεροπορική βιοµηχανία που είναι πρωτοπόρος σε πολλούς τοµείς (π.χ. ασφάλεια, ποιότητα, εκπαίδευση, διαχείριση επειγόντων περιστατικών και καταστροφών, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, κ.λπ.), έχοντας αποκοµίσει σηµαντική εµπειρία από τη συνεισφορά µας στην καθόλα επιτυχηµένη µετάβαση στην αλλαγή και τη συµβολή µας στο άνοιγµα και υποδειγµατική λειτουργία των δύο νέων σύγχρονων αερολιµένων της Κύπρου.

Χωρίς καµία διάθεση αυτοπροβολής, η συµµετοχή µας σε πολλαπλά projects αξίας δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, η αποδοτική συνεργασία µας µε πολλούς οργανισµούς του ∆ηµοσίου, ηµιδηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και η προϋπηρεσία µας στη διοίκηση και διεύθυνση µεγάλων οµάδων µάς καθιστά, πιστεύουµε, σηµαντικά ανταγωνιστικούς.

Κύριο µότο σας είναι "η δυναµική προσέγγιση στη γνώση". Μπορείτε να µας εξηγήσετε τι εννοείτε;

Το µότο µας είναι "Επαγγελµατισµός – Εξειδίκευση – Έµπνευση", ενώ η πρωτοποριακή και δυναµική προσέγγιση στη γνώση είναι αυτό που µας χαρακτηρίζει, εννοώντας ότι δεν µας αρέσει να είµαστε απλώς διεκπεραιωτικοί, αλλά να αλληλεπιδρούµε και να ανταποκρινόµαστε στις πραγµατικές ανάγκες του κάθε οργανισµού µε τρόπο ωφέλιµο, διαδραστικό, ανατροφοδοτούµενο και µετρήσιµο. Στόχος µέσα από τη δουλειά µας, είναι να προσδίδουµε αξία και να εξυπηρετούµε στο έπακρο τον κάθε πελάτη και συνεργάτη µας.

8

Πώς βλέπετε να διαµορφώνεται ο τοµέας, στον οποίον δραστηριοποιείστε, τα επόµενα χρόνια;

Αν θα αναφερθούµε αυστηρά και µόνο στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η τάση θα είναι οπωσδήποτε ανοδική. Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο τις ωθεί ολοένα και περισσότερο να ψάχνουν, για να εντάξουν στις τάξεις τους τους καλύτερους επαγγελµατίες, ή/και να προσπαθούν µε κάθε τρόπο να αναβαθµίσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του υφιστάµενου προσωπικού, µέσω της παροχής κινήτρων για επιµόρφωση και ανάπτυξη. Σε συγκεκριµένους τοµείς ήδη εµφανίζονται σηµαντικές µαθησιακές ελλείψεις που ολοένα και θα αυξάνονται.

Δεν είναι, όµως, µόνο η ανάγκη για αποτελεσµατική αντιµετώπιση του συνεχώς αυξανόµενου ανταγωνισµού και των νόµων της αγοράς, αλλά και η επιβαλλόµενη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς, που καθιστούν τη συνεχή γνωσιακή βελτίωση απαραίτητη. Η µάθηση και η επιµόρφωση θα είναι στο επίκεντρο, µε τη χρήση και τον συνδυασµό πολλαπλών µεθόδων και εργαλείων και µε τη συµβολή σύγχρονων, πιο διαδραστικών, προσδιοριζόµενων και ανταποκρινόµενων µέσων. 

12

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Ποιο στέλεχος και ποιον εργαζόµενο θεωρείτε σήµερα πετυχηµένο; Ποια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διέπουν;

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τον επαγγελµατία (εργαζόµενο ή στέλεχος) του σήµερα είναι πολλαπλά. Στα πλέον σηµαντικά πρέπει να συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: Να έχει ηγετικές δεξιότητες, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, όραµα, στρατηγική, πλάνο και στόχους, να είναι ανοιχτός στην αλλαγή, οπαδός της οµαδικής εργασίας, γνώστης του αντικειµένου και να επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη µέσω της σωστής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Θα πρέπει, επίσης, να είναι επικοινωνιακός, να έχει ενσυναίσθηση, να είναι σκληρά εργαζόµενος και να λειτουργεί στη βάση αυστηρού κώδικα αξιών και ηθικής.

Πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι κυπριακές επιχειρήσεις τα επόµενα χρόνια; Τι είναι εκείνο που θα κάνει µια επιχείρηση να ξεχωρίσει;

Οι κυπριακές επιχειρήσεις προσπαθούν ολοένα να καλυτερεύουν και να εξελίσσονται σε κάθε τοµέα της δραστηριότητάς τους, όπως τεχνογνωσία, ποιοτική βελτίωση, αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών, αξιολόγηση ρίσκων και επιχειρηµατικών κινδύνων, προετοιµασία για έκτακτες καταστάσεις και καταστροφές, και πολλά άλλα. Το επιβάλλει η παγκοσµιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό, όµως, που κάνει πραγµατικά µια επιχείρηση να ξεχωρίζει είναι η επένδυση στη γνώση. Αυτός πλέον καθίσταται ένας βασικός πυλώνας της στρατηγικής τής κάθε επιχείρησης. Άλλωστε, η οποιαδήποτε επένδυση στη γνώση και η ανάπτυξη του προσωπικού αποφέρει τα µέγιστα στον οργανισµό. CT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 700 000 75 
E-mail: info@leadingdynamics.training
www.leadingdynamics.training